Prisgaranti

Prisgaranti

Alltid lägsta pris
14 dagars ångerrätt

14 dagars ångerrätt

Betala när du är nöjd
Kostnadsfritt

Kostnadsfritt

Jämför utan extra kostnad

Sol, vind eller vattenel - vilket är bäst för klimatet?

Sol, vind eller vattenel kan alla räknas som så kallad förnybar energi. Det betyder att det är energikällor som är oändliga och kan förnyas i snabb takt. Även biobränslen ingår i kategorin förnybar energi. När det gäller påverkan på miljön ger elen i sig inte några utsläpp där den används. Det som ger upphov till utsläpp är själva produktionen. Vid produktionen av el kan koldioxid och andra miljöfarliga, och även hälsoskadliga, ämnen uppkomma. Hur mycket skadliga ämnen som uppkommer avgörs av hur elen produceras. Idag finns flera miljömärkningar för el som är bra att hålla koll på för den som vill minska sitt miljöavtryck.

Sol är bäst när det kommer till klimatet då det inte påverkar varken livet i luften eller vatten. Vatten är det billigaste alternativet för att utvinna förnybar energi medans vind är det mest effektiva för länder såsom Danmark.

I Sverige har elen i regel låga utsläpp av växthusgaser men internationellt sett produceras den oftare med fossila bränslen. Åsikterna är skilda kring miljövärderingen av el eftersom Sverige under perioder importerar just detta. En bra grundregel är att det bästa vi kan göra för klimatet är att hålla nere användningen till att börja med. All energi som vi använder har någon form av miljöpåverkan som bör vägas mot nyttan. När det gäller energi från sol påverkas miljön framförallt vid tillverkningen av solceller och solfångare.

Nu går vi in lite mer på djupet om sol, vind och vattenel.

Sol, vind eller vattenel?

Solenergins användningsområden

Solens kraft används för att utvinna el. På två timmar får jordens yta samma mängd energi från solen som hela befolkningen använder under ett helt år. Forskning pågår på området och solenergi blir alltmer vanligt förekommande. Solenergi kan dels användas för att producera el i solceller eller för varmt vatten i solfångare. Både i Sverige och globalt är det viktigt att hitta vägar att använda energin från solen på smarta sätt. Som energikälla ger inte solenergi upphov till några utsläpp eller avfall under drifttiden. Vid tillverkningen av solpaneler finns en klimatpåverkan men den bedöms vara förhållandevis låg i relation till energin som panelerna producerar under sin livslängd.

Vindkraft - inga växtgasutsläpp vid elproduktion

En annan förnyelsebar energikälla är vindkraft. Vid elproduktion med hjälp av vindkraft sker inga utsläpp av växthusgaser. Däremot går det åt resurser från naturen för att bygga upp kraftverken. Närmiljön där vindkraftverket sedan placeras påverkas både rent estetiskt (landskapsbilden) och när det gäller djurlivet. Det uppstår lätt ljud under drift vilket kan upplevas störande för närmiljön. Dessutom behövs det byggas nya vägar som leder fram till vindkraftsparken. Bäst fungerar vindkraftparker som är placerade till havs, i Sverige är dock landbaserad vindkraft vanligast. Tio procent av den svenska elproduktionen består idag av vindkraft. Utbyggnaden av vindkraft i världen pågår för fullt.

Vattenkraft - får inte byggas ut i dagsläget

Vattenkraften eller vattenel liknar på flera sätt vindkraften i och med att energi utvinns från naturligt flödande källor. Vattenkraft som är i drift ger inga utsläpp i sig med det är vid produktionen av anläggningarna som klimatpåverkan kommer in i bilden. När magasin, dammar och kraftverk byggs ut för det med sig permanenta förändringar i landskapet. Sveriges riksdag har beslutat att vattenkraften i dagsläget inte får byggas ut i någon större omfattning. Anledningen till det är att människor, djur och växter drabbas när land och mark läggs under vatten eller torrläggs på grund av vattenkraften. Vattenkraften skapar helt enkelt obalans i vår natur.

Hur bedöms klimatpåverkan?

All produktion av energi innebär någon form av påverkan på miljön. Det som får bedömas är istället hur påverkan ser ut under uppbyggnaden, under drift och vilket avfall formen för elproduktionen för med sig. Vindkraft kan till exempel ses som ett hållbart energislag tack vare obefintliga utsläpp under produktionen. Av den el som används och produceras idag i Sverige är vattenkraft och kärnkraft de ledande produktionssätten. Dessa två har mycket låga växthusgasutsläpp. Men däremot har ju vattenkraften sina problem som gjort att den till och med blivit stoppad och när det gäller kärnkraft har vi istället avfallsfrågan.

Sol, vind eller vatten. Vad är bäst?

För att avgöra om det är sol, vind eller vattenel som är bäst krävs en egen personlig bedömning. Det finns idag inget enhälligt svar på frågan om vilken produktionssätt som är mest klimatsmart. Hur el ska värderas ur miljösynpunkt finns det olika åsikter kring. Ett sätt att värdera elens klimatpåverkan är med så kallad marginalel. Då utses den el som för tillfället är dyrast att producera och därför sist sätts igång vid tillfällen då det behövs mer el eller först pausas om behovet är mättat. Rent ekonomiskt kostar inte förnybar energi särskilt mycket mer. Det handlar om något öre mer per kWh.

Om du är intresserad av hur stora utsläpp av växthusgas som just du ger upphov till via din elförbrukning så undersöker du det hos ditt elbolag. Elbolagen har en skyldighet att redovisa det. Vill du välja el med låga utsläpp och därmed påverka utbyggnaden av förnybar elkraft? I så fall ska ska du välja ursprungsmärkt el som är förnybar. Kom ihåg att all energianvändning har mer eller mindre miljöpåverkan. Hur stor klimatpåverkan blir beror på vilken energikälla som används och hur mycket el som används.

Vanliga frågor

Vad gör TecknaEl?

Varför ska man byta elavtal?

Varför ska jag byta elavtal med hjälp av TecknaEl?

Kan man lita på de elpriser TecknaEl presenterar?

Vilka elhandelsbolag finns representerade på TecknaEl?

Finns det några risker med att byta elhandelsavtal?

Mer om hur du kan spara energi

Fast elpris

Ett fast elpris är motsatsen till ett rörligt elpris. Men hur exakt fungerar ett fast elpris? Och varför finns det olika typer av elavtal med fast pris?

Vad är kWh (kilowattimme)?

Förvirrad av olika energibegrepp? Lär dig precis vad som menas med kWh (kilowattimme) och hur detta påverkar din energiförbrukning.

Grön el

Grön el är el som är snäll mot miljön. Det finns bland annat solkraft, vindkraft, vattenkraft och många fler - men grön el kan ibland vara något dyrare. Hitta ett elavtal med billig grön el genom TecknaEl.

9/10 svenskar tror de vet vilket elområde de tillhör

Sverige är sedan 2011 indelat i fyra olika elområden. Dessa områden bestämmer vilket elpris du betalar. Men var går gränserna - och i vilket elområde bor du?

Spotpriser

När man talar om el så kan man ibland höra talas om spotpriser. Vad är egentligen spotpriser och vilken betydelse har dem för dig som konsument?

Så mycket kostar det att ladda elbilen

Kostnaden för att ladda elbil varierar beroende på batteriets storlek, väderförhållanden samt var du laddar. Vi går igenom olika laddningsalternativ samt hur du går tillväga.